• LOGIN
  • No products in the cart.

Login

Terms of Services

Terms of Services

 

  1. ทั่วไป

เงื่อนไขและข้อตกลง

ในการใช้บริการของสินค้าและบริการนี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการเข้าสู่ระบบของ Reskill ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ www.reskill.co ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “Reskill” อีกฝ่ายหนึ่ง  ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการใดๆ ผ่านสินค้าหรือบริการ “Reskill” เพื่อการใช้บริการใดๆ รวมทั้งการซื้อสินค้าหรือบริกการใดๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึง เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ “Reskill” แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานสินค้าบริการของ “Reskill” ทุกประการ

 

  1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, E-MAIL ADDRESS , ที่อยู่หรือที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์  หรือ หมายเลยโทรศัพท์ เป็นต้น  จะถูกบันทึกเข้าระบบ กรณีผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกเข้าใช้งาน (Sign Up หรือ Register) สมาชิกเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง

Reskill จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น

“Reskill” อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องบน “Reskill”  จะต้องเป็นบุคคล และ/หรือธุรกิจ ที่มีความต้องการที่จะใช้บริการบน “Reskill” “ผู้ใช้บริการ” จะต้องลงทะเบียนและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขั้นต้น บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการเฉพาะบุคคล และ ธุรกิจปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของธุรกิจ

 

  1. การใช้งาน

“Reskill” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใดๆได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใดๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “สินค้าหรือบริการ” และหรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้าหรือบริการ” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ

“Reskill” ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข และหรือ ยกเลิก “สินค้าและบริการ” ใดๆ ได้ทุกเวลา “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ “สินค้าและบริการ”  ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าอุปกรณ์มือถือ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและหรือค่าสินค้าเต็มจำนวน และหรือในจำนวนใดๆ

“Reskill” ขอสงวนสิทธ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใดๆเพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถ ใช้บริการนั้นๆ ได้ตามที่ ่“Reskill” เห็นสมควร

 “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์ คัดลอก เผยแพร่ ดัดแปลง REVERSE ENGINEER  ปรับเปลี่ยนหน้าตา ทำลาย ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของ “สินค้าและบริการ” และเว็บไซต์

“ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์ แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง

“ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์ ปล่อย VIRUS / WORM / SPYWARE/ COMPUTER CODE / FILE  หรือ PROGRAM ใดๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “สินค้าและบริการ” ใดๆ และ เว็บไซต์

“ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์ ใช้ ROBOT  หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าไปใน “สินค้าและบริการ” ใดๆ

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำ “สินค้าและบริการ” ใดๆ ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และหรือเผยแพร่ในประการใดๆ

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ ผู้สอน ในเว็บไซต์ ไม่เช่นนั้น “Reskill” จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใดๆ เพื่อหาประโยชน์ใดๆ ก็ตาม  

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่ขอข้อมูลใดๆ จาก “ผู้สอน” และหรือ ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ภายในระบบของ เว็บไซต์

“ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “สินค้าและบริการ” ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ“สินค้าและบริการ” ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้

 

  1. การสมัครสมาชิก

“ผู้ใช้บริการ” จะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะใช้บริการได้ โดย “ผู้ใช้บริการ” มีความรับผิดชอบที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด

 “ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก

 “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถใช้อีเมล์ของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการและหรือซื้อสินค้าและบริการได้

  “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมล์บัญชีผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนออนไลน์ หรือ หรือสินค้าบริการประเภทใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบของ “Reskill”  ที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วไปยังอีเมล์บัญชีอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการติดต่อมาที่ “Reskill” เพื่อการพิจารณาก่อน

 

  1. การยกเลิกการใช้บริการ

หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ “สินค้าหรือบริการ” ในข้อใดๆ “Reskill” สามารถถอนและหรือระงับการใช้สิทธิ์ หรือ “สินค้าหรือบริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ “Reskill” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนได้ในทันที

 

  1. ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ “Reskill” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้าหรือบริการ” เท่านั้น

 

  1. การแบ่งประเภทการใช้บริการ

“Reskill” แบ่งการให้บริการออกเป็น

 

1) การเข้าใช้งานเพื่อ อ่านข้อมูล ข่าวสาร Content โน๊ต ฟังออดิโอ  ดู Video หรือ Link Download ใดๆ ที่ทาง Reskill นำเสนอ โดยมิได้เก็บค่าบริการ

 

2) การใช้แบบ Free Trial คือใช้  “สินค้าหรือบริการ” แบบทดลองโดยไม่ต้องชำระเงิน

 

3) การใช้บริการแบบ ชำระครั้งเดียว คือใช้  “สินค้าหรือบริการ” แบบชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการตามราคาสินค้าที่ประกาศในแผนการส่งเสริมทางการตลาดหรือโปรโมชั่นและช่วงราคาใดๆ ที่ “ผู้ใช้บริการ”ตกลงยินยอมชำระเงิน ในช่วงเวลานั้น

 

4) การใช้บริการแบบรายปี คือใช้  “สินค้าหรือบริการ” แบบชำระเงินรายปี และสิ้นสุดการใช้สินค้าบริการเมื่อครบเวลา 365 วัน

 

5) การใช้บริการแบบรับฝาก คือใช้  “สินค้าหรือบริการ”และเข้าใช้งานระบบของ ผู้สอน หรือ ผู้ให้บริการร่วม เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของผู้สอน หรือผู้ให้บริการร่วม กับ “Reskill”

 

6) การใช้บริการแบบ Subscription คือใช้  “สินค้าหรือบริการ” แบบชำระเงินรายเดือน หรือรายปี ตามการนำเสนอของ “Reskill” ของสินค้าและบริการ  รายการนั้นๆ

 

“ผู้ใช้บริการ”มีหน้าที่ทำความเข้าใจ และ / หรือ ติดต่อสอบถาม รูปแบบการให้บริการกับทาง “Reskill” ก่อนการใช้ “สินค้าหรือบริการ”

 

“Reskill” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้สินค้าบริการ ในแต่ละประเภทการใช้บริการ ที่กล่าวมาข้างต้น

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ สอบถาม พูดคุย เพื่อขอคำแนะนำ และขอคำปรึกษา การใช้งาน หรือ การเลือกซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้ทาง “Reskill” อำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบ ได้ทุกช่องทาง 

“Reskill” ยินดีให้ให้คำปรึกษาแนะนำการให้บริการ

January 11, 2020

0 responses on "Terms of Services"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Reskill.co  All rights reserved.
X